Română (România)English (United Kingdom)Italian - ItalyFrench (Fr)Nederlands - nl-NL

Facebook

Vizitatori

434962
AstaziAstazi190
IeriIeri349
Saptamana aceastaSaptamana aceasta190
Luna aceastaLuna aceasta7719
TotalTotal434962
54.158.212.93
US
UNITED STATES
US
Vizitatori 56

This page uses the IP-to-Country Database provided by WebHosting.Info (http://www.webhosting.info), available from http://ip-to-country.webhosting.info

de crestere a cainilor PDF Imprimare Email
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

REGULAMENTUL  A.Ch.R.

DE CREŞTERE A CÂINILOR DE RASĂ

PREAMBUL

1.   Membrii A.Ch.R. vor respecta prezentul Regulament.

 a) Prezentul regulament priveşte pe toţi membrii A.Ch.R. Prin aceasta se înţelege că activitatea de creştere nu poate fi practicată decât cu câini de rasă pură, cu un bun caracter, în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii şi funcţionalităţii şi înscrişi în cartea de origine sau în registrul de aşteptare recunoscute de A.Ch.R.. De asemenea, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de A.Ch.R..

b) Varsta minimă admisă pentru montă este de 14 luni, iar vârsta limită este de maximum 8 ani pentru femele şi nelimitat pentru masculi. Sunt admise maximum 3 fătări la un interval de 2 ani,cu interpunerea unei pauze de un ciclu.

c) Pentru rasele la care nu sunt constituite cluburi naţionale pot fi acceptaţi pentru reproducţie numai câini de rasă recunoscută şi standardizată de F.C.I., cu certificat de origine, care au obţinut la două expoziţii calificativele de :excelent la masculi, respectiv minim foarte bun la femele,de la doi arbitri diferiti.

d) În cazul raselor pentru care sunt constituite cluburi naţionale, dreptul de reproducţie va fi obtinut conform regulamentelor de club aprobate de Consiliul Director A.Ch.R..

e) Singurii câini ce pot fi consideraţi în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii sunt aceia care posedă caracteristicile standardului unei rase, tipul şi temperamentul corespunzător acesteia şi care nu prezintă nici un defect ereditar substanţial care să poată afecta aspectul funcţional al progeniturii lor.

f) Nu pot fi folosiţi pentru creştere câinii ce prezintă următoarele anomalii: temperament necorespunzător, surditate sau cecitate congenitală, buză de iepure, boltă palatină deschisă, malformaţii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazia şoldului sau culoarea  robei necorespunzătoare, luxatia de patelă, lipsa cozii şi talia necorespunzătoare (la rasele la care neîncadrarea în talia prevazută în standard atrage după sine descalificarea). Orice câine care prezintă, în mod evident, anomalii de ordin fizic sau comportamental nu va putea fi folosit pentru creştere.

g) În materie de "gestionare" a defectelor ereditare precum displazia de şold sau atrofia progresivă a retinei, cluburile membre A.Ch.R., trebuie să ţină o evidenţă  a câinilor atinşi de aceste maladii şi să le combată metodic şi continuu, informând A.Ch.R. dacă aceasta o va cere.

h) Cluburile naţionale colaborează cu Comisia Chinotehnică în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajută la combaterea acestor defecte . Atunci când Comisia va elabora şi edita un plan de măsuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui să fie respectat din momentul aprobării sale de către Consiliul Director al A.Ch.R..

i) Membrii A.Ch.R. au toată competenţa şi responsabilitatea în materie de creştere. Aceasta constă în indicaţiile şi liniile directoare date crescătorilor şi controlul procedurilor de creştere practicate de crescători.

j) Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.

k) Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi, daca este posibil, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

l) Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere. Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine să determine dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

m) Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament      stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată

n) CluburileNaţionale de rasă membre A.Ch.R. pot să elaboreze propriile regulamente de selecţie pentru acordarea dreptului de reproducţie, în baza prezentului regulament, şi în care să fie stipulate obiectivele urmărite. Aceste regulamente trebuie să ţină cont, într-o manieră adecvată, de specificul utilitar al fiecarei rase. Regulamentele de selecţie ale cluburilor intră în vigoare numai după aprobarea lor de către Consiliul Director A.Ch.R.

o) Comercianţii de câini şi cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu sint agreati de catre A.CH.R. si li se va limita accesul la serviciile C.O.R..

p) Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de membrii A.Ch.R. (asociaţii teritoriale si cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. În cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

q) Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris    condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

r) Proprietarul unui câine este considerată persoana care a achiziţionat legal animalul, se găseşte în posesia sa şi poate proba deţinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare şi un pedigree valabil.

s) Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizaţia scrisă a  proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuării de monte.

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI

2. Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persoane de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului vor fi în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

RESPONSABILITATE

3.   În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal. În acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă.

DECESUL FEMELEI

4. Dacă femela a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi a cauzelor care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.  Dacă proprietarul femelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.
Dacă decesul femelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului femelei. Dacă proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul femelei, proprietarul femelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul femelei.

ALEGEREA ETALONULUI

5.   Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul. 
      În cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.
      În orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

MONTA ACCIDENTALĂ

6.   În cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut,     posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului femelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.
După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.
Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

ATESTAREA MONTEI

7. Proprietarul femelei va avea obligaţia de a procura şi completa corect, pe propria răspundere, declaraţia de montă şi fătare (DMF), pe care o va prezenta posesorului etalonului pentru semnătură. Acesta va certifica executarea corectă a montei confirmând prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei.

Declaraţia de montă şi fătare (DMF) trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

a)         Numele şi numărul de înregistrare a etalonului în cartea de origine.
b)         Numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine.
c)         Numele şi adresa posesorului etalonului
d)         Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
e)         Locul şi data montei
f)          Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului femelei
g)         Pentru înregistrarea puilor rezultaţi, posesorul etalonului va furniza gratuit proprietarului o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului.

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ

8.  Se recomandă posesorului etalonului să nu semneze declaratia de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

9. Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

10. În ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.
Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Într-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

a)         momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului
b)         momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului
c)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris
d)         momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris
e)         reglementarea cheltuielilor de transport
f)          acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ

11. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.
      Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.
      Dreptul la o montă gratuită se stinge în principiu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.
      Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ

12. Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care s-au reprodus anterior în mod          natural. 
În caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.
      Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei. 
      Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.
      Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.
      Posesorul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE

13. În general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.
      Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.
      Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei sau clubului competente pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.
      Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.
      Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

REGULI DE BAZĂ

14. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de A.Ch.R. şi F.C.I.
numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de A.Ch.R. şi F.C.I. şi pe care nu figurează nici o obiecţie ori restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.
Ca regulă generală, puii pot fi înstrăinaţi (vânduţi) doar persoanelor private (nu intermediarilor, pet-shop-urilor, laboratoarelor), pe numele cărora se eliberează pedigree-ul (sau pedigree export acolo unde e cazul).

15. Pedigreele recunoscute de A.Ch.R. şi F.C.I. sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

ÎNREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE

16. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor purta afixul său.
Dupa efectuarea montei, acest certificat de montă rămâne în posesia proprietarului femelei, semnat de acesta, respectiv de proprietarul masculului.
Formularul de montă şi fătare urmează să fie trimis prin poştă la secretariatul C.O.R. cu o adresă semnată obligatoriu de Preşedintele asociaţiei/clubului naţional şi chinotehnist.

17.   Orice câine crescut şi înregistrat în Cartea de Origine Română (C.O.R.) va fi identificat printr-un      sistem permanent şi nefalsificabil (tatuaj sau microcip norma ISO 11784 sau anexa A de la norma 11785); această identificare va trebui să apară pe pedigree.
Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare. Au dreptul sa solicite serviciile C.O.R. cetăţeni români sau străini cu reşedinţa permanentă în România, cu respectarea regulamentelor A.Ch.R..
Pedigreele nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. În mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. Atunci când există suspiciuni că femela ar fi fost montată de 2 sau mai mulţi masculi, se va proceda la certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului, pedigreele urmând a fi eliberate numai în urma obţinerii certificatului ADN.       

REGULAMENTE DE SELECŢIE ALE CLUBURILOR NAŢIONALE A.Ch.R.

18.  Regulamentele specifice ale Cluburilor Naţionale pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

 

*    Adoptat de Consiliul Director al A.Ch.R. la data de 16.07.2005 şi intră în vigoare de la aceasta dată.

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 22 Noiembrie 2010 18:35